Fria zoner – stärkande grupper för unga i en hederskontext

En Fri Zon är en samtalsgrupp för unga mellan 11 och 22 år som lever med begränsat livsutrymme pga hedersnormer. Det är en kvalitativ insats där deltagarna och ledarna bygger relationer och tillit på djupet.

Om metoden Fria zoner

Metoden Fria Zoner är rättighetsbaserad och stärkande. Den syftar till att höja självkänslan och självförtroendet samt sänka stressen och bidra till en högre KASAM. De unga blir medvetna om sina rättigheter och får redskap till att öka sitt livsutrymme. De Fria Zonerna är trygga gruppforum där deltagarna får känna gemenskap, slappna av, ha kul, diskutera och samtidigt få individuell handledning inom ramarna för gruppen. Genom Fria zoner uppmärksammas unga som lever med hedersförtryck de får en tillitsfull relation till en vuxen och rätt stöd vid behov. Många i målgruppen (framförallt flickor) får inte ta del av fritidsaktiviteter efter skoltid och det är därför en nyckelfaktor att den fria zonen hålls på skoltid så att alla kan deltaga, inom ramen för skolans värdegrundsarbete.

Metodmaterial till metoden Fria zoner

Kopplat till metoden finns ledarboken och övningsdelar anpassade efter olika målgrupper. Ledarboken tar upp teman som är relevanta för arbetet med zoner. Det finns information om mänskliga rättigheter och svensk lagstiftning och vägledande principer kopplat till målgruppen, behov och mående hos unga med erfarenhet av migration och flykt. Det ges även grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtyck samt information om livssituationen för unga i en hederskontext. Det finns även kunskapsunderlag om normer, självkänsla och självförtroende, stress, trauma och vikten av en god andning. Ledarboken avslutas med det praktiska arbetet i att driva och hålla i zoner.

Övningsdelen Fria zoner

Fria Zoner omfattar 12 träffar. Centrala teman är självkänsla och välmående, stresshantering, andnings- och avslappningsövningar, normer, rättigheter kopplade till målgruppens livsutrymmen, stödvägar, relationer, kropp och sexualitet.

Övningsdelen Nya zoner – för unga med erfarenhet av migration eller flykt

Nya Zoner omfattar 10 träffar och är utvecklat för samtalsgrupper med unga som har erfarenhet av migration eller flykt med fokus på de unga som har levt i kollektivistiska samhällen. Teman och övningar är anpassade för för målgruppen och deras erfarenheter av att lämna sitt hemland och komma till ett nytt land och socialt sammanhang.

Freezone sweden

"Alla var snälla mot varandra och förstod varandra och vi gillade varandra som syskon. Jag hoppas vi ska vara vänner alltid."

Zondeltagare
Tipsa en kollega!