Fria Zoner stärker barn och unga som lever under hedersnormer, ger dem kunskap om rättigheter och främjar deras psykiska hälsa

En fri zon är en samtalsgrupp för ungdomar mellan 11 och 22 år, företrädelsevis förlagd på skoltid och inom ramen för skolans värdegrundsarbete. Det är en kvalitativ insats där deltagarna och ledarna bygger relationer och tillit på djupet. Många i målgruppen (framförallt flickor) får inte ta del av fritidsaktiviteter efter skoltid och det är därför en nyckelfaktor att den fria zonen får plats i skolan.

Modellen Fria Zoner syftar till att höja självkänslan och självförtroendet, sänka stressen och skapa medvetenhet om rättigheter hos unga som lever med ett begränsat livsutrymme kopplat till våld och förtryck i hederns namn.
Zonerna är trygga gruppforum där deltagarna får känna gemenskap, slappna av, ha kul, diskutera och samtidigt få individuell handledning inom ramarna för gruppen. Genom denna verksamhet ska fler unga som lever med hedersförtryck uppmärksammas, veta var de kan få hjälp, få en tillitsfull relation till en vuxen och få rätt stöd vid behov. 

Fria Zoner omfattar 12 träffar. Centrala teman är självkänsla och välmående, stresshantering, andnings- och avslappningsövningar, normer, rättigheter kopplade till målgruppens livsutrymmen, stödvägar, relationer, kropp och sexualitet. 

Metodmaterialet Nya Zoner omfattar 10 träffar och är utvecklat för samtalsgrupper med unga som har erfarenhet av migration, med fokus på de unga som har levt i kollektivistiska samhällen. Den stärkande och rättighetsbaserade grunden är densamma som i Fria Zoner och metodmaterialen är tydligt kopplade till läroplanen och skolans uppdrag. Teman och övningar har anpassats för att lyfta erfarenheter av att lämna ett land och komma till en helt ny plats och socialt sammanhang. Språket har förenklats och Nya Zoner innehåller mer bildstöd för samtal kring temat i respektive träff. Teoridelen omfattar information om hur migration påverkar barn och unga, samt hur hedersnormer kan påverkas av migration. Även asylprocessens påverkan på hälsa och mående berörs.

"Alla var snälla mot varandra och förstod varandra och vi gillade varandra som syskon. Jag hoppas vi ska vara vänner alltid."

Zondeltagare
Tipsa en kollega!