Kartläggning

Synliggör era utmaningar och möjligheter!

FreeZone Sweden utför uppdragsbaserade kartläggningar av kommuner och regioners verksamheter med fokus på processer och metoder. Det kan handla om att undersöka en målgrupps behov, hur det befintliga stödet ser ut, synliggöra tidigare framgångsfaktorer, brister i nuvarande verksamheter eller i samverkan och prioritera vad som är viktigast att fokusera på.

Inom FreeZone har vi forskningsbaserad kompetens att ta frågorna på djupet, att analysera och jämföra våra resultat med övrig forskning inom området.

Med utgångspunkt i en kartläggning kan vi sedan även ge stöd i utveckling av rutiner och beredskap såsom handlingsplaner för att skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt våldsförebyggande arbete i samverkan mellan myndigheter.

Under 2019 har FreeZone haft i uppdrag av Lunds kommunfullmäktige att kartlägga Lunds kommun. Slutsatserna av detta arbete kan du läsa mer om i vår rapport.

Läs rapporten här!

Som vikarierande hederssamordnare i Lunds kommun har jag varit delaktig i hela processen kring hederskartläggningen och det har varit ett nöje att samarbeta med FreeZone och Hanna Cinthio som visat en stor professionalitet, kunskap om ämnet och ett stort engagemang. Resultatet blev en gedigen rapport som lyfter fram viktiga aspekter av hedersproblematiken och kommer med många tydliga och bra rekommendationer. Jag tänker att de olika verksamheterna kommer kunna ha stor praktisk nytta av rapporten och inte minst rekommendationerna.

Ajmane Peci LahiKriscentrum Mellersta Skåne

Under år 2016 fick FreeZone förfrågningar från ett flertal kommuner att starta Fria zoner för nyanlända ensamkommande ungdomar. Som en följd av förfrågningarna genomförde vi en pilotsatsning, en inledande behovsstudie i Skåne baserad på intervjuer om behohos och bemötande av ensamkomma

Behovsstudien är en del av projektet Skånes Fria Zoner (2014–2017) och möjliggjordes med stöd av Allmänna Arvsfonden och Länsstyrelsen Skåne. Rapport – Behovsstudie av FZ

Tipsa en kollega!