Skip to main content
Mitt Liv - Min Rättighet 2018-2021

Mitt Liv-Min rättighet

Arvsfondsprojektet Mitt liv-Min rättighet syftade till att stötta och stärka unga som har erfarenhet av flykt och migration. Barn som flytt till Sverige utan familj och barn som lever med hedersnormer är två dubbelt utsatta grupper i samhället (och många barn tillhör båda dessa grupper). Deras mänskliga rättigheter kränks ofta och det finns en utbredd psykisk ohälsa. De löper stor risk för utanförskap i samhället.

Projektet bidrar med att stärka förutsättningarna för en ökad delaktighet, integrering och psykisk hälsa hos målgruppen samt för att stärka de unga som rättsbärare, vilket på sikt leder till fler resursstarka individer som bidrar till ett jämställt samhälle.

Målen med projektet var:
• Ökad kompetens och trygghet hos yrkesverksamma kring att bemöta och samtala med de unga i målgruppen, bygga trygga relationer, hantera svåra samtal och konflikter som uppstår samt till redskap för att vägleda målgruppen till en ökad självkänsla och en minskad stress.

• Ökad kompetens hos yrkesverksamma om barnkonventionen kopplat till våld och förtryck i hederns namn, jämställdhet och könsnormer samt om hur de kan arbeta i praktiken för att synliggöra HRV och stärka målgruppens tillgång till sina rättigheter.

• Fler barn som flytt till Sverige utan familj och/eller lever med hedersnormer har redskap för att hantera livet, stärka självkänslan och minska sin stress samt har kunskap om sina rättigheter kopplat till att vara nyanländ i Sverige, till HRV och till jämställdhet. De har ett förbättrat stöd av de yrkesverksamma de möter i sin vardag och en ökad tilltro till de stödfunktioner som finns. De har en ökad känsla av sammanhang, vilket innebär en ökad meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet i livet.

• En ökad förståelse hos både yrkesverksamma och klasskamrater till barn som flytt till Sverige för behoven hos och situationen för dem, vilket skapar bättre förutsättningar för de unga att integreras med resterande elever i skolan och samtidigt känna ett högre egenvärde.

• Att beslutsfattare såsom politiker och chefer har en ökad kunskap om behoven hos och situationen för unga i målgruppen, vilket på sikt förväntas leda till resurser riktade till adekvata insatser, stärkta förutsättningar för en ökad psykisk hälsa, stärkta rättigheter för de unga och strukturer som möjliggör ett adekvat stöd till de unga i målgruppen.

Metod och tillvägagångsätt:

  • Framtagande av metodmaterialet Nya Zoner-För unga med erfarenhet av flykt eller migration
  • Framtagande av Lösningsfokuserad Samtalsmanual- Redskap och samtalsstöd i mötet med unga
  • Framtagande av Modellen Fria Zoner för dig som arbetsledare- En handbok för chefer
  • Hålla Rättighetsworkshops på skolor och fritidsgårdar
  • Utbildning, handledning och process stöd för yrkesverksamma och deras chefer
  • Kreativa workshops med ungdomar inför utställningen Världsberättarna-Där ungas röster i kreativ form blir synliga kring teman såsom frihet, drömmar och rättigheter.

Metodmaterial till Nya Zoner

Vill du utbilda dig till Nya Zonledare?

Boka här
Freezone sweden
Tipsa en kollega!