Skip to main content

Fria zoner – stärkande metod i arbetet med unga i en hederskontext

Metoden Fria zoner bör ses som en del av det hedersförebyggande arbetet i kommunen. Fria zoner bygger på etablerad kunskap, studier och rapporter om hedersrelaterat våld och förtryck (HRV), förebyggande metoder för bemötande och stöd, de ungas uttryckta behov samt många års erfarenheter av stärkande ungdomsarbete. Metoden medför ett höjt KASAM och bygger på lösningsfokuserad samtalsmetodik, aktiva värderingsövningar, andning, avslappning och forumspel.

Till metoden Fria zoner finns pedagogiska metodmaterial knutna. De bygger på tematiska träffar som syftar till att stärka de unga, medvetandegöra dem om sina rättigheter, utmana normer och bryta destruktiva attityder och tankemönster samt stresshantering. Träffarna innehåller övningar på både individ och gruppnivå. Metoden har anpassats till olika målgrupper och därmed erbjuder vi olika material beroende på målgrupp. Läs mer om metodmaterialen här.

Vill du bli diplomerad zonledare och arbeta hedersförebyggande och stärkande med metoden Fria zoner? Läs mer om vår utbildning till zonledare här.

Kunskap och verktyg för bemötande

Två faktorer som har stor betydelse för att stärka barns och ungas rättigheter samt förebygga våld och förtryck i hederns namn är kunskap och verktyg för bemötande.
Kunskap om rättigheter och vilka uttryck ett förtryck kan ta är viktigt för att som vuxen kunna uppmärksamma och identifiera barn och unga som lever med hedersnormer och förtryck.

Praktiska redskap för att samtala med och ge stöd till barn och unga kan vara avgörande för att ett barn ska känna den tillit som krävs för att våga berätta. Fria zoner är ett verktyg som fördjupar och systematiserar arbetet med att ge unga redskap för att hantera sin livssituation. När unga, som lever med hedersnormer, får adekvat stöd anpassat till sina behov främjas deras psykiska och fysiska hälsa såväl som deras förutsättningar att vara aktörer med större handlingsutrymme i livet.

Stärkande och rättighetsbaserad metod

Metoden Fria zoner är stärkande och rättighetsbaserad. Den syftar till att höja självkänslan och självförtroendet, sänka stressen och skapa medvetenhet om rättigheter hos unga som lever med ett begränsat livsutrymme kopplat till våld och förtryck i hederns namn. Fria zoner är, precis som namnet antyder, en fri zon för unga i åldern 11-25 år. Grunden för Fria zoner är barns och ungas rättigheter såsom de är formulerade i svensk lag genom Barnkonventionen samt studier och rapporter kring hedersrelaterat våld och förtryck. Vi använder erkända metoder såsom lösningsfokuserad samtalsmetodik och Non-Violent Communication ihop med aktiva värderings- och avslappningsövningar. En annan viktig utgångspunkt är KASAM.

KASAM – Känsla av sammanhang

Känsla av sammanhang innefattar begriplighet – att förstå sin livssituation, hanterbarhet – att ha redskap att hantera sin livssituation och meningsfullhet – att känna mening.

Fria zoner bidrar till att de unga får ett högre KASAM. De får tillgång till sina egna styrkor och resurser, höjer sitt självvärde och ges redskap att kunna hantera sin livssituation.

”Jag blir glad av att komma hit för då vågar jag vara mig själv.”

Zondeltagare

"Att arbeta med Fria Zoner är det absolut bästa och mest förebyggande med/i mitt jobb."

Zonledare

“Verktyg att arbeta med grupper, gediget material som är lätt att följa ihop med den lösningsfokuserade samtalsmetodiken.”

Zondeltagare
Tipsa en kollega!